Terminy
Opis

Ciekawe miejsca
warunki czarteru

 

  1.  Przedmiotem umowy czarteru jest tylko i wyłąnie ,czarter łodzi, wraz z wyposażeniem dodatkowym. Firma czarterowa przekaże klientowi łódź, która jest zarejestrowana dopuszczona do żeglugi, ubezpieczona,polisa CASCO, oraz jest wyposażona zgodnie z obowiązującym prawem morskim Chorwacji.

  2.  Czarter rozpoczyna się, z chwilą przekazania łodzi czarterującemu ,oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół bedzie wypełniony i podpisany przez obie strony umowy czarteru. Z chwilą podpisania, klient przejmuje pełną odpowiedzialność materialną za łódź,wraz z wyposażeniem łodzi.Protokół podpisany bedzie w miejscu odbioru łodzi.

  3.  Łódź bedzie wydana tylko osobie pełnoletniej, po przedstawieniu dokumentu tożsamości, oraz dokumentu uprawniającego do prowadzenia łodzi motorowych. Jeśli czarterujący nie posiada uprawnień do prowadzenia łodzi, łódź bedzie wydana osobie która jest wskazana przez czarterującego. Osoba wskazana składa pisemne zobowiązanie, że bedzie spełniała obowiązki prowadzącego łódź, przez cały okres czarteru.

  4.  Rezerwacji można dokonać drogą telefoniczną lub elektroniczną (e-mail), GG. Potwierdzenie rezerwacji otrzymuje klient również drogą elektoniczną. Potwierdzeniem rezerwacji łodzi , jest wniesienie opłaty 40% całkowitej opłaty za czarter. Kwotę rezerwacji należy wpłacić na konto firmy, nie później niż 30 dni, przed rozpoczęciem czarteru. Wpłata 40% wartości , uważana jest za zadatek, który firma czarterowa zatrzymuje, w przypadku odwołania zamówienia przed datą rozpoczęcia czarteru łodzi. Czarterujący zobowiązany jest do zapłacenia reszty kwoty czarteru , przed odbiorem łodzi , wraz z gwarancyjną opłatą kaucyjną. Brak przekazania pełnej opłaty za czarter wraz z opłatą kaucyjną , będzie traktowane jako rezygnacja z czarteru, a opłata rezerwacyjna przepadnie w całości na rzecz firmy czarterującej.

  5.  Firma czarterująca zwróci klientowi równowartość doby czarteru , za każdy dzień zwłoki w przypadku opóżnienia w przekazaniu łodzi, lub zapewni miejsce noclegowe do chwili przekazania łodzi czarterującemu. Przerwa na naprawę uszkodzenia powstałego w wyniku eksploatacji lub zaniedbań czarterującego, podczas trwania czarteru nie skutkuje żadnymi roszczeniami wobec firmy czarterującej.

  6.  W przyradku awarii, lub kolizji ,czarterujący jest bezwzglednie zobowiązany do poinformowania firmy czarterujacej. Przy kolizji na wodzie,pożarze, lub kradzieży , należy bezzwłocznie poinformować policję, która ma obowiązek sporządzić protokół powypadkowy. Protokół powinien zawierać szczegóły zdarzenia w tym wielkość i rodzaj uszkodzeń. Przy kolizji protokół powypadkowy musi zawierać nazwiska i adresy osób biorących udział w kolizji oraz świadków, wraz z numerami rejestracyjnymi łodzi. W sytuacji gdy kolizja nie została spowodowana z winy czarterującego ,a uzytkowanie łodzi jest niemożliwe, firma czarterująca zobowiązuje sie do zwrotu kosztów za kolejne niewykożystane dni czarteru.

  7. Przestrzeganie bezpieczeństwa , wszelkich przepisów dotyczących żeglugi, ochrony przeciwpożarowej,  leży po stronie czarterujacego podczas trwania całego czarteru. zabronione jest palenie papierosów w kabinie oraz WC. W przypadku niedochowania w/w wymogów przez czarterujacego, które skutkowałyby odmową wypłaty odszkodowania z polisy CASCO, pełną odpowiedzialność finansową wobec firmy czarterującej ponosi wynajmujący.

  8.  Czarterujacy pokrywa z własnych środków, opłaty za paliwo, wodę pitną ,energie elektryczną ,holowanie , drobne naprawy, jeżeli takowe wystąpią, oraz kary nałożone przez odpowiednie organy (POLICJA), za rażące naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa żeglugi ( lekkomyślność , żegluga pod wpływem narkotyków lub alkoholu ).

  9.  Czarterujący ma obowiązek zwrócić łodź w dniu zawartym na umowie , w razie zwłoki, bez wcześniejszego ustalenia z  firmą czarterującą, firma czarterująca naliczy karę umowną w wysokości równowartości doby czarteru , oraz czarterujący zwróci koszty poniesione związane z odwołaniem lub opóźnieniem kolejnego czarteru (koszty noclegu).

  10.  Czarterujący nie może podczas trwania czarteru ,zawierać umowy czarteru z osobą trzecią, zabrania sie umieszczania na łodzi reklam, banerów , znaków firmowych, które powodują niebezpieczeństwo żeglugi.